RBI INSOLVENCY IPURL
   Prima pagina      GHID JUSTITIABILI      DECLARATIE CREANTA
  
MODEL CERERE DE ADMITERE A CREANTEI
 
 
"TRIBUNAL ______________________
SECTIA _________________________
DOSAR NR. ______________________
TERMEN ________________________
JUDECATOR SINDIC _______________
DEBITOR _______________________
 
 
DOMNULE PRESEDINTE,
 
 
 
   Subsemnatul/Subscrisa ___________ cu domiciliul/sediul in localitatea ______________, str. ____________, nr. __________, bl. _______, sc. ________, et. _______, ap. _____, judet/sector __________, inmatriculata in registrul comertului/registrul societatilor agricole/registrul asociatiilor si fundatiilor/alte registre sub nr. _______, cont bancar nr. ________ deschis la ________, telefon ______, fax ________, e-mail ________________,  reprezentat/-a prin __________________,* in calitate de creditor, formulez prezenta
CERERE DE ADMITERE A CREANTEI
noastre in suma de _______________ pe care debitorul ________________ cu sediul in localitatea ______________, str. __________, nr. ________, bl. ______, sc. _____, et. ___, ap. ____, judet/sector ………, inmatriculat in registrul comertului/registrul societatilor agricole/registrul asociatiilor si fundatiilor/alte registre sub nr. __________, cont bancar nr. _______ deschis la ___________, telefon ____________, fax ________, e-mail ___________,  reprezentat prin ______________, o datoreaza subsemnatului/subscrisei.
   Solicitam admiterea cererii si inscrierea noastra la masa credala a debitorului __________ cu suma de ________ reprezentand : ________, in calitate de creditor garantat/chirografar.
         In fapt,
   Intre noi si debitoare au fost efectuate operatiuni comerciale izvorate din ………….. . In concret, am prestat/livrat debitoarei servicii/bunuri in perioada …….. drept pentru care au fost emise facturi dupa cum urmeaza:
……………………
   Debitorul nu si-a indeplinit obligatiile astfel incat in prezent ne datoreaza suma de _________ reprezentand : ____________________________.
   Creanta noastra este certa, deoarece ______________, este lichida, deoarece _________ si este exigibila avand in vedere ca _____________________ .
   Creanta noastra face obiectul garantiei constituita prin _____________ .
         In drept,
   Pretentiile noastre se intemeiaza pe dispozitiile art. 64  si urm. din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare.
   Anexam prezentei copii purtand mentiunea conformitatii cu originalul ale urmatoarelor documente doveditoare ale creantei si actele care atesta constituirea de garantii  : _______________
   Depunem prezenta in doua exemplare.**
   Anexam prezentei chitanta nr. __________ din data de ___________ prin care am achitat taxa judiciara de timbru in suma de 200 lei.
   Data: ___________________                         Semnatura: ____________________***
 
DOMNULUI PRESEDINTE AL TRIBUNALULUI  ______________________"
 
 
NOTA:
* In cazul in care creditorul are domiciliul sau sediul in strainatate va arata domiciliul ales in Romania unde urmeaza sa i se faca toate comunicarile privind procesul (in temeiul art. 156  Noul Cod de procedura civila)
** Cererea de admitere a creantei si documentele care o insotesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin posta pe adresa instantei,  in dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar/lichidatorului si unul pentru a ramane la dosar, cu mentiunea ca exemplarul pentru administratorul judiciar/lichidator poate fi comunicat in mod direct acestuia, prin posta.
*** Se va aplica si stampila in cazul persoanelor juridice